×
Uwaga
Dostarczamy już do Twojej miejscowości! Za chwilę przekierujemy Cię do właściwego sklepu...
Uwaga
Wygląda na to, że jeszcze nie dostarczamy do Twojej miejscowości... Skontaktuj się z nami!

Polityka prywatności

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Farutex sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Jesiennej 4, 70-807 Szczecin. Farutex sp. z o. o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000071620, posiada NIP 5921987110, REGON 192622669, [zwana dalej jako: ,,Usługodawca”].
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [zwanego dalej: ,,RODO”] oraz innych przepisów prawa regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych. Za dane osobowe uznaje się również dane IP komputera Klienta, za pośrednictwem którego Klient loguje się do Sklepu.
3. Przetwarzanie danych osobowych, w związku z założeniem Konta Klienta i korzystaniem z Usługi dostępnej po zalogowaniu do Sklepu, będzie realizowane na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą);
b. art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, korzystania przez Klienta ze Sklepu, komunikacji z Klientem, realizacji przez Usługodawcę Usługi i Umowy, w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży sprecyzowanej w Regulaminie, w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi rozliczeń z Klientem oraz w innych celach określonych w Regulaminie;
c. art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, w tym podatkowych, ciążących na Administratorze;
d. art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w tym w szczególności ewentualnej windykacji pozasądowej niezapłaconych na rzecz Usługodawcy należności, dochodzenia roszczeń i obrony praw Usługodawcy wobec Klienta na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu wysyłania Klientowi informacji handlowej oraz w celu marketingu bezpośredniego na wskazany adres e-mail, o ile wyraził on na to zgodę, w tym także wysyłania mu Newsletter’a (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym każdą zgodę na powyższe można wyrazić w trakcie zakładania Konta lub w dowolnym późniejszym okresie. Każda zgoda może zostać w każdym momencie odwołana. Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient wniesie taki sprzeciw, dane te w tym celu nie będą już przetwarzane. Działania marketingowe nie będą oparte na profilowaniu.
5. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie przez Klienta, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji w Sklepie uniemożliwia taką rejestrację i założenie przez Klienta Konta.
6. Dane osobowe podane w procesie rejestracji Konta będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres istnienia Konta Klienta, a także okres niezbędny do realizacji Usługi oraz Umowy. Dane niezbędne do zawarcia za pośrednictwem Sklepu Umowy sprzedaży czy innej umowy z Usługodawcą oraz ich wykonania, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, wyegzekwowania ewentualnych niezapłaconych należności na rzecz Usługodawcy przez Klienta oraz przez okres niezbędny dla zapewnienia zgodnego z prawem przechowywania dokumentów księgowych, w tym na potrzeby ewentualnych kontroli właściwych organów państwowych nie dłuższy jednak niż okres przedawnienia wszelkich zobowiązań wzajemnych Usługodawcy i Klienta oraz zobowiązań podatkowych z tytułu prowadzonej przez Usługodawcę działalności. Usługodawca będzie dokonywał co 6 miesięcy okresowego przeglądu posiadanych danych.
7. Klient ma prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w każdym przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
8. Realizacja uprawnień Klienta, wynikających z ochrony jego danych osobowych, następuje w oparciu o przesłane Usługodawcy stosownego żądania, wysłanego drogą mailową na adres: (iod@bidfood.pl), zawierające dane identyfikujące Klienta oraz zakres żądania.
9. Zablokowanie Konta lub usunięcie danych osobowych, na żądanie Klienta, jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z Usługi świadczonej przez Usługodawcę, co skutkować będzie likwidacją Konta Klienta i usunięciem danych oraz treści umieszczonych na jego Koncie. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość zatrzymania tych danych, jeśli jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów, w tym także do rozliczenia Umowy sprzedaży (do czasu jej rozliczenia) oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 UŚDE, a także tych których przetwarzanie dopuszczalne jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz umowy zawarte z Klientem.
10. Usługodawca zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniających ochronę danych osobowych, w szczególności przez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
11. Usługodawca, za zgodą Klienta, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu badania Klientów pod kątem ich zachowań i preferencji (tzw. profilowanie), z przeznaczeniem wyników tych badań wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Sklepie lub za jego pośrednictwem, a także w celach statystycznych. Profilowanie odbywa się za pośrednictwem plików cookies.
12. Zapisywanie oraz przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta następuje za jego zgodą.
13. Usługodawca, korzystając z mechanizmu plików cookies, może dodatkowo zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP) Klienta.
14. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Usługodawca przedstawia następująca tabela:

PLIKI COOKIES CEL KORZYSTANIA LOKALIZACJA PLIKU CZAS PRZECHOWYWANIA
_ga Cele statystyczne sklep.warszawa.efarutex.pl 2 lata
_gat Cele statystyczne sklep.warszawa.efarutex.pl 1 dzień
_gid Cele statystyczne sklep.warszawa.efarutex.pl 1 dzień
r/collect Cele statystyczne doubleclick.net 1 sesja
__IAI_AC2 Cele statystyczne sklep.warszawa.efarutex.pl 44 dni

15. W przypadku, kiedy Klient nie wyraża zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies, może w każdym momencie zmienić preferencje przeglądarki webowej, obsługującej na urządzeniu końcowym, Sklep. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są ustawieniach oprogramowania (przeglądarki webowej). Poniżej znajdują się przykłady dotyczące możliwości zmiany omawianych preferencji w popularnych przeglądarkach:

a. Mozilla Firefox: (www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka);
b. Microsoft Edge (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule);
c. Google Chrome: (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl);
d. Safari: (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac);
e. Opera: (https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/).

16. Usługodawca informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies (niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz utrzymania preferencji Klienta) może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić poprawne korzystanie ze Sklepu.
17. Podane przez Klienta, w procesie rejestracji, dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w Regulaminie jedynie przez Usługodawcę lub przez podmioty upoważnione do tego, na podstawie obowiązujących przepisów, niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
18. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
19. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami Regulaminu lub też na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych.
20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących zarejestrowanych Klientów. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych. Zebrane w ten sposób anonimowe informacje będą wykorzystywane w celu zapewnienia osobom korzystającym ze Sklepu lepszej obsługi, dostosowania strony do ich preferencji, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia.
21. Dostęp do danych osobowych Klienta posiadają Usługodawca, jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane ze Sklepem i jego obsługą (w szczególności informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system), przy czym w zakresie określonym przez Usługodawcę, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Wybrane dane osobowe Klientów będą przekazywane poza obszar EOG. Usługodawca dokonuje tego w następujący sposób:

Rodzaj danych osobowych Podmiot przetwarzający Lokalizacja/adres
Zanonimizowane informacje na temat aktywności na stronie internetowej zawarte m.in w plikach cookies Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., [zwane dalej: ,,RODO”], informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Farutex sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Jesiennej 4, 70-807 Szczecin. Farutex sp. z o. o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000071620, posiada NIP 5921987110, REGON 192622669, [zwana dalej: ,,Usługodawca”].
 1. Adres mailowy Inspektora Ochrony Danych Usługodawcy – (iod@bidfood.pl).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 1. założenia Konta w Sklepie oraz korzystania z tego Sklepu, zawarcia umowy sprzedaży oferowanych przez Usługodawcę Towarów;
 2. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów;
 3. kontaktowych z Klientem;
 4. marketingu bezpośredniego oferowanych produktów, w tym wysyłania Newsletter’a, o ile Klient wyraził na to zgodę;
 5. badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów, poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji Klienta związanych z prowadzoną działalnością przez Usługodawcę (w przypadku wyrażenia przez Klienta na to zgody);
 6. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
 7. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, której Usługodawca powierzył te dane do przetwarzania, a którymi są w szczególności realizacja wymagalnych roszczeń Usługodawcy na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 1. Podstawa prawna przetwarzania:
 1. 6 ust. 1 pkt a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. 6 ust. 1 pkt b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. 6 ust. 1 pkt c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
 4. 6 ust. 1 pkt f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią.
 1. Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, której Usługodawca powierzył te dane do przetwarzania, są w szczególności:
 1. marketing bezpośredni oferowanych produktów;
 2. realizacja wymagalnych roszczeń Usługodawcy, w tym działań windykacyjnych w szczególności na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie objętym monitoringiem wizyjnym.
 1. Odbiorcą danych osobowych będą: Usługodawca oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w oparciu o stosowne umowy o powierzeniu lub upoważnienia, w szczególności zaś podmioty współpracujące z Usługodawcą, w oparciu o zawarte umowy, w tym o obsługę informatyczną, księgową, prawną oraz logistyczną, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Usługodawcą, instytucje zajmujące się windykacją i obrotem wierzytelnościami, biura informacji gospodarczej, w tym Krajowy Rejestr Długów. Więcej informacji dostępnych jest w ,,Polityce Prywatności (RODO)”.
 1. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: dane podane przez Klienta w ramach rejestracji Konta w Sklepie, w tym adres IP komputera Klienta. Przetwarzaniu podlegać mogą również inne dane, które ujawnione są w ogólnie dostępnych jawnych rejestrach przedsiębiorców, w tym w CEIDG oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizowania przez Usługodawcę celów, do których dane zostały udostępnione, w szczególności okres istnienia Konta Klienta, okres niezbędny do realizacji umów, wskazanych w pkt 3, okres niezbędny do wyegzekwowania ewentualnych niezapłaconych należności na rzecz Usługodawcy, w tym okres przedawnienia wzajemnych zobowiązań Usługodawcy i osoby, której dane dotyczą, a także okres niezbędny dla zapewnienia zgodnego z prawem przechowywania dokumentów księgowych, w tym na potrzeby ewentualnych kontroli właściwych organów państwowych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy z Usługodawcą wskazanej w pkt 3, ewentualnie podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy, a także do założenia Konta w Sklepie i korzystania z niego, w tym składania za jego pośrednictwem Zamówień na Towary oferowane przez Usługodawcę. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania w/w umowy, a także odmowa założenia Konta w Sklepie.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych decyzje u Usługodawcy mogą być podejmowane automatycznie. Dane osobowe będą podlegać profilowaniu, w szczególności za pomocą plików cookies, o ile wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na ich wykorzystywanie, przy czym profilowanie to przeznaczone jest wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, a także w celach statystycznych, w celach marketingu towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę oraz dostosowania oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie miała jedynie charakter propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Newslettera


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Farutex sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Jesiennej 4, 70-807 Szczecin. Farutex sp. z o. o., została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000071620, posiada NIP 5921987110, REGON 192622669, [zwana dalej: ,,Usługodawca”].
 1. Adres mailowy Inspektora Ochrony Danych Usługodawcy - (iod@bidfood.pl).
 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy, tzn. przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, a więc w celu wysyłania informacji handlowej, w tym Newsletter’a, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Usługodawca w związku z realizacją ww. celu przetwarza jedynie Państwa adresy e-mail.
 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, a więc przetwarzającym dane osobowe w imieniu Usługodawcy, np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w ,,Polityce Prywatności (RODO)”.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 i 3 RODO.
 1. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.
 1. Mają Państwo także prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 20 RODO.
 1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do subskrypcji Newsletter’a.

Polityka Prywatności w wersji PDF - do pobrania

Klauzula Informacyjna RODO w wersji PDF - do pobrania

Klauzula informacyjna dla korzystających z Newslettera w wersji PDF - do pobrania

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel